Asmens duomenų apsauga

Paskelbta

| Atnaujinta

PATVIRTINTA

VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros

centro direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d.  įsakymu Nr. V1-18

PRIVATUMO POLITIKA

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Atsakingai rūpindamiesi Jūsų sveikata, pripažįstame duomenų apsaugos svarbą, gerbiame ir saugome kiekvieno Jūsų privatumą bei rūpinamės, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi atsakingai.

VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Skuodo PSPC) yra paciento asmens duomenų valdytojas ir asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatomis.

Kokius paciento duomenis tvarkys Skuodo PSPC?

Skuodo PSPC tvarkys tuos paciento asmens duomenis, kuriuos pacientas pateiks Skuodo PSPC, įskaitant specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata. Skuodo PSPC taip pat gali tvarkyti paciento asmens duomenis, kuriuos gali gauti iš kitų šaltinių: teisės aktų numatytais atvejais – iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinių ligonių kasų, VĮ Registrų centro; iš tyrimus atliekančių laboratorijų; draudimo bendrovių, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis.

Kokiais tikslais Skuodo PSPC tvarkys paciento asmens duomenis?

Skuodo PSPC paciento asmens duomenis tvarkys tam, kad galėtų:

– sudaryti ir vykdyti sutartį su pacientu;

– teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą laboratorijoms, kai paslaugų teikimui būtina atlikti tyrimus;

– įgyvendinti Skuodo PSPC teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsakyti į pacientų skundus ir kt.;

– vykdyti Skuodo PSPC pareigas ir teises, susijusias su valstybinės e.sveikatos informacinės sistemos naudojimu;

– administruoti pacientų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į pacientų užklausas, kurias jie pateikia telefonu ar el. paštu, taip pat internetu;

– vykdyti pacientų registraciją, įskaitant siekiant priminti pacientams apie jų vizito laiką;

– susisiekti su pacientu, kai tai reikalinga dėl paslaugų teikimo, vykdyti sutartį, sudarytą su pacientu arba siekiant užtikrinti paciento interesus ir tinkamą paslaugų kokybę (pavyzdžiui, informuoti pacientą apie tyrimų rezultatus, informuoti pacientą dėl paslaugų apmokėjimo ir kt.).

 Asmens duomenys teikiami:

– Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių), privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA;

– Sveikatos apsaugos ministerijai elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje;

– Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA);

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

– kitai sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

– teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai;

– siekiant vykdyti sutartį su pacientu, taip pat tinkamai suteikti paslaugas: tyrimus atliekančioms laboratorijoms, VĮ registrų centrui, draudimo bendrovėms, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartį.

– Skuodo PSPC taip pat gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti paciento asmens duomenys. Tokių duomenų tvarkytojai gali būti: programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, laboratorijos ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su paciento asmens duomenų saugojimu.

Kiek laiko Skuodo PSPC saugos paciento asmens duomenis?

Paciento asmens duomenys bus saugomi:

– teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi;

– tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, o taip pat pacientų nuotraukos bus saugomos ne ilgiau kaip 3 metus nuo paslaugų pagal sutartį suteikimo pabaigos.

Pacientų duomenys gali būti saugomi ilgiau specialiais teisės aktuose nustatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, taip pat, kai tai būtina dėl techninių Skuodo PSPC informacinės sistemos funkcionavimo ypatybių ir saugumo reikalavimų (pvz. atsarginės, rezervinės kopijos ir pan.). Pasibaigus saugojimo terminui, paciento asmens duomenys bus ištrinti per protingą laiką.

Mūsų įsipareigojimai

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame:

– tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

– tvarkyti teisėtai, skaidriai, sąžiningai ir, kad būtų užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas;

– užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai duomenys; tvarkyti ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tik nustatytais tikslais;

– vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintos šios Jūsų teisės:

– Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Skuodo PSPC privalo suteikti informaciją Jums, kuriuos duomenis tvarko ar ketina tvarkyti bei kokiais tikslais ketinama tvarkyti Jūsų duomenis ir kitą papildomą informaciją.

– Susipažinti su Skuodo PSPC tvarkomais savo asmens duomenimis. Turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Skuodo PSPC, gavęs Jūsų paklausimą, privalo pateikti prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia 1 kartą per kalendorinius metus.

– Reikalauti ištaisyti, sustabdyti, sunaikinti („teisė būti pamirštam“) asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Skuodo PSPC nedelsdamas tokius asmens duomenis patikrins ir, jeigu reikia, ištaisys ar sunaikins.

– Apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas, jei manote, kad duomenų tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai.

– Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti susijusius su Jumis asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Skuodo PSPC susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

– Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Tuo atveju, kai Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais, Jūs, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. O jei sutikote, tai bet kada turite teisę atsiimti duotą sutikimą. Tuo atveju, kai Skuodo PSPC įgyvendina oficialius įgaliojimus, suteiktus teisės aktais, ar Jūsų duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, pateikdamas rašytinį prašymą Skuodo PSPC, tačiau nesutikimas turi būti teisiškai pagrįstas. Gavęs tokį prašymą Skuodo PSPC privalo nedelsdamas neatlygintinai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai informuoti duomenų gavėjus. Jūsų prašymu Skuodo PSPC privalo pranešti Jums apie Jūsų duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Skuodo PSPC pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Skuodo PSPC dėl įstaigos veiksmų (neveikimo). Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti Skuodo PSPC raštu vienu iš šių būdų:

– įteikiant tiesiogiai adresu: Šatrijos g. 5, LT-98114 Skuodas, 309 kab. sekretoriatas;

– paštu: VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras, Šatrijos g. 5, LT-98114 Skuodas

– el. paštu: info@skuodopspc.lt .

Skuodo PSPC gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas Skuodo PSPC patalpų dalyje, ne didesnėje, nei tai yra būtina darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumui užtikrinti. Vaizdo stebėjimo vietos žymimos ženklu su užrašu „Patalpos stebimos vaizdo kameromis“. Vaizdo stebėjimas draudžiamas Skuodo PSPC patalpose, kuriose asmuo pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, dušuose, persirengimo kambariuose ir pan.).

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Skuodo PSPC paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Stasys Vainoras.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir saugos užtikrinimu, prašome kreiptis el. paštu info@skuodopspc.lt arba tel. (8 440) 73642.

Atkreipiame dėmesį, kad Skuodo PSPC duomenų apsaugos pareigūnas – tai darbuotojas, kuris prižiūri Skuodo PSPC atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda jį užtikrinti (Reglamento (ES) 2016/679 37 str. 6 d., 38 str. 1 d., 39 str. 1 d.).