Mokamų paslaugų nomenklatūra ir teikimo tvarkos aprašas

Paskelbta

| Atnaujinta

 1. Mokamų paslaugų, teikiamų įstaigoje, rūšys ir jų organizavimas: 
  1. Paslaugos, neįeinančios į pirminės asmens sveikatos priežiūros apimtis. Tai įstaigos Klinikinės diagnostikos laboratorijoje arba kitų įstaigų laboratorijose atliekami papildomi tyrimai, neįeinantys į pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą. Šeimos gydytojas siunčia pacientą į klinikos laboratorijos procedūrų kabinetą laboratoriniams tyrimams. Gydytojas ar slaugytoja užpildo siuntimą tokiam tyrimui atlikti. Ėminiai tyrimams atliekami tik pateikus apmokėjimo kvitą. 
  1. Privalomi profilaktiniai patikrinimai, reglamentuoti SAM 2000 gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ir vėlesniais pakeitimais (dirbančiųjų profesinės rizikos sąlygomis ar norinčių įsidarbinti, vairuotojų, asmenų norinčių įsigyti civilinį ginklą ir kt.) Profilaktinių apžiūrų kabineto slaugytoja koordinuodama veiksmus su Šeimos gydytojais pildo reikiamus dokumentus, tame tarpe ir darbdaviams, organizuoja patekimą pas gydytojus specialistus, nukreipia privalomiems tyrimams, atlieka antropometrinius tyrimus, nukreipia į kasą apmokėjimui, jeigu už paslaugą moka pats asmuo arba pateikia duomenis įstaigos buhalterijai apie pasitikrinusius asmenis, kad būtų išrašyta sąskaita faktūra darbdaviams. 
  1. Tyrimai, atliekami be įstaigos gydytojo nukreipimo Asmeniui pageidaujant ir/arba su kitų įstaigų gydytojų nukreipimais gali būti atliekami tyrimai: – visi laboratoriniai tyrimai, – elektrokardiograma, – Spirometrija. Šie tyrimai gali būti atliekami visiems asmenims (ir neprirašytiems mūsų įstaigoje). Pacientas kreipiasi tiesiogiai į šią paslaugą teikiantį kabinetą, jis siunčiamas į įstaigos kasą įmokai atlikti. Vėliau, pateikus kasos kvitą, jam atliekamas tyrimas. 
 2. Paslaugos teikiamos neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir/ar nesantiems įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašuose asmenims.

Šiems asmenims visos įstaigoje teikiamos paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinąją pagalbą. (LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“). Visi draustumo ir priklausymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašams klausimai išsiaiškinami įstaigos registratūroje. Įmoka atliekama registratūros nukreipimu arba vėliau, gydytojo nukreipimu, jeigu paaiškėja, jog pagalba nepriklauso būtinos pagalbos kategorijai. 

 1. Iš dalies mokamos paslaugos: 

 Dalis odontologijos paslaugų kainos. Asmenys, išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas. Gydantis odontologas arba burnos higienistas pildo Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą nurodydamas mokamų paslaugų kodus pagal įstaigoje patvirtintą kainyną ir siunčia pacientą į kasą įmokoms atlikti. Pacientas savo sutikimą patvirtina parašu Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lape. 

 1. Paslaugos, nefinansuojamos iš PSDF biudžeto: 
  1. Sveikatos apsaugos ministerijos numatytos administracinės paslaugos:
   • už kompensuojamųjų vaistų pasus;
   • už asmens įrašymą į įstaigos sąrašus;
   • rašytinės informacijos, kuri nesusijusi su siuntimais tyrimams arba konsultacijoms, teikimas.  
 2. Vakcinacija neplaninė. Jos kainą sudaro perkamos vakcinos kaina ir injekcijos kaina. Vakcinos užsakomos individualiu asmens prašymu. Kuomet pristatoma užsakytoji vakcina į įstaigą, informuojamas pacientas, siunčiamas į kasą įmokai atlikti ir atliekama procedūra. Brangiai kainuojančioms vakcinoms gali būti prašoma asmens sumokėti avansu ir tik tada užsakoma vakcina.

4. Nemedicininės paslaugos 

Įstaigoje teikiamos nemedicininio profilio paslaugos, tačiau susijusios su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu: medicininio transporto nuomos paslaugos, dokumentų kopijavimo paslaugos. 

Mokamų paslaugų teikimo tvarka

 1. Prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti, įstaigos darbuotojas (gydytojas, slaugytoja) privalo: 
  1. Pacientą (arba paciento atstovą) informuoti apie jo teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą LR SAM 1999 m. liepos 30 d įsakymo Nr. 357 „ Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“; 
  1. Užtikrinti, kad pacientas, visą suteiktą informaciją ir mokamos paslaugos pasirinkimą, medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;
 2. Asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje) turi būti įdėtinis Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas, kuriame nurodoma: 
  1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo; 
  1. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas (šio priedo mokamų paslaugų rūšis (punktas)); 
 3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data. 
 4. Mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės, gydymo stacionare istorijos ir pan.) numeris. 

Teikiant mokamas paslaugas gydymo įstaiga privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.