Informacijos teikimo pacientams tvarka

Paskelbta

| Atnaujinta

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS

Konfidencialią informaciją apie pacientą, jo sveikatos būklę, diagnozes, gydymą, gali gauti šios valstybės institucijos:

 • teismas,
 • prokuratūra,
 • ikiteisminio tyrimo įstaigos,
 • savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybos,
 • Valstybinė ar teritorinei ligonių kasa,
 • Valstybinio socialinio draudimo atstovai,
 • LR Sveikatos apsaugos ministerija,
 • Valstybinė medicininio audito inspekcija,
 • Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba,
 • Lietuvos medicinos etikos komitetas;

Advokatamstokia informacija teikiama, jei advokato pateiktoje atstovavimo sutartyje, įrašyta paciento vardas, pavardė ir aiškiai įvardinta, kokios informacijos apie paciento sveikatą pageidaujama.

Draudimo bendrovėms konfidenciali informacija apie pacientą teikiama, jei pareikštas raštiškas paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimas.

 • Norinčios gauti konfidencialią informaciją aukščiau punkte išvardintos institucijos, direktoriui pateikia raštišką, antspauduotą ir institucijos vadovo pasirašytą prašymą. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
 • Prašymas registruojamas „Gaunamų raštų registracijos žurnale” ir pateikiamas direktoriui.
 • Direktorius, ar jo įgaliotas asmuo, per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo užregistravimo pateikia prašomą informaciją apie pacientą tokios informacijos prašančiai valstybės institucijai.

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMAS YPATINGAIS ATVEJAIS

 •  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais, apie incidentą, kai pacientui padaryti sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, gydytojas nedelsiant informuoja policiją.
 • Jeigu pacientas nukentėjo darbe, ir sužalojimas priskiriamas prie sunkių nelaimingų atsitikimų, gydytojas užpildo „Pažymą apie traumos sunkumą” ir per 2 paras ją išsiunčia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir paciento darbdaviui.

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS, KURIOSE GYDOMAS IR SLAUGOMAS PACIENTAS

 • Siekdamas užtikrinti gydymo tęstinumą, gydytojas užpildo „Išrašą iš medicinos dokumentų” F.Nr.027/a arba padaro atlikto tyrimo aprašymo kopiją, atiduoda jį pacientui, kuris turi informaciją pristatyti kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas ir slaugomas pacientas.
 • Jei konfidencialios informacijos prašo gydymo įstaiga, kurioje pacientas negydomas, ši įstaiga pateikia raštišką, antspauduotą ir įstaigos vadovo pasirašytą prašymą. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Telefonu tokia informacija neteikiama!
 • Prašymas registruojamas „Gaunamų raštų registracijos žurnale” ir pateikiamas direktoriui.
 • Direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo užregistravimo direktoriui pateikia prašomą informaciją apie pacientą tokios informacijos prašančiai sveikatos priežiūros įstaigai.

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMAS ASMENIMS, TURINTIEMS PACIENTO AR JO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ ĮGALIOJIMĄ, TOKIĄ INFORMACIJĄ GAUTI

 • Konsultacijos metu pacientui informaciją apie jo sveikatos būklę, tyrimo rezultatus, numatomą gydymą, prognozę teikia jį konsultuojantis gydytojasTelefonu tokia informacija neteikiama!
 • Pacientas ar kitas asmuo, turintis paciento ar jo atstovų pagal įstatymą įgaliojimą gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, vyriausiajam gydytojui pateikia prašymą raštu ir asmens tapatybės dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis ir pageidautina jos panaudojimo tikslas. Telefonu tokia informacija neteikiama! Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Prašymas registruojamas „Gaunamų raštų registracijos žurnale” ir pateikiamas direktoriui.
 • Direktorius, ar jo įgaliotas asmuo per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo užregistravimo, įsitikinęs, kad prašančio konfidencialios informacijos asmens tapatybė, atitinka asmens dokumente bei prašyme nurodytą tapatybę, pateikia prašomą informaciją apie pacientą.
 • Teisę gauti informaciją apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 • Jei pacientas „Paciento sutikimų lape“ KVSF 04/2-1 SPSPS informacijos prašančiam asmeniui nurodė informacijos apie jį nesuteikti tokiu atveju informacija apie pacientą neteikiama.
 • Tuo atveju, kai įstaigoje nėra prašomos rašytinės informacijos (nėra medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), direktorius apie tai informuoja pareiškėją raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui sumokėtą įmoką.

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMAS ASMENIMS, NETURINTIEMS PACIENTO AR JO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ ĮGALIOJIMO ŠIAI INFORMACIJAI

 • Kiti asmenys, norintys gauti konfidencialią informaciją apie gydytą pacientą, pateikia savo tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą, paciento ar jo įstatyminių atstovų pasirašytą sutikimą, parašo prašymą (laisva forma), kuriame nurodo informacijos pobūdį ir panaudojimo tikslą.
 • Prašymas registruojamas „Gaunamų raštų registracijos žurnale” ir pateikiamas direktoriui.
 • Direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo užregistravimo, įsitikinęs, kad prašančio konfidencialios informacijos asmens tapatybė, atitinka asmens dokumente bei prašyme nurodytą tapatybę, pateikia prašomą informaciją apie pacientą.
 • Tuo atveju, kai įstaigoje nėra prašomos rašytinės informacijos (nėra medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), direktorius apie tai informuoja pareiškėją raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui sumokėtą įmoką.

ASMENS SVEIKATOS ISTORIJOS IŠDAVIMAS PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 • Asmens sveikatos istorija yra PSPC dokumentas ir yra saugoma jos registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei jo atstovai ar kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti), nešioti ar išnešti iš PSPC.
 • Pacientui pateikus raštišką prašymą Direktoriui ir leidus gydančiam gydytojui, jo lėšomis (pagal PSPC galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos asmens sveikatos istorijos kopijos ar jos išrašai.
 • Išrašas iš asmens sveikatos istorijos daromas nemokamai jei pacientą gydantis PSPC gydytojas siunčia jį tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą. Išraše turi būti pateikiama ne daugiau duomenų, negu būtina apibrėžtam tikslui pasiekti.
 • Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai išsiunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą.